Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sardinietrips

1. Aanbetaling en betaling

A. Hoe te reserveren?

Als u van ons een akkoord heeft over de periode en de juiste lodge, dan ontvangt u van ons een reserveringsformulier. Na ontvangst hiervan, versturen wij u de factuur voor uw reservering.

De overeenkomst wordt pas definitief op het moment dat een aanbetaling van 30% van het huurbedrag is voldaan. De overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen indien de aanbetaling niet binnen de op de factuur gestelde termijn is ontvangen.

Door de aanbetaling verklaart de huurder zich akkoord met deze voorwaarden.

Het restantbedrag (factuurbedrag minus aanbetaling) dient uiterlijk acht weken voor de huurdatum in bezit te zijn van Sardinietrips. Indien het bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn op de rekening van Sardinietrips is bijgeschreven, vervallen alle rechten op het gehuurde, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Annulering

In geval van annulering door de huurder, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

–  in geval van annulering tot 56 dagen vóór aankomst: de aanbetaling

– bij annulering van 56 tot 42 dagen voor aankomst: 50% van de reissom

–  annulering vanaf dag 42 : de volledige reissom

3. Borg

De borgsom ten bedrage van 150 euro dient bij het restant bedrag te worden overgemaakt en wordt na de eindcontrole weer gerestitueerd.

Schade en defecten

Indien in het gehuurde een defect optreedt, dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met Sardinietrips

Laatstgenoemde zal actie ondernemen om dit defect naar behoren te verhelpen. De verhuurder -dan wel Sardinietrips is -/zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan personen en/of goederen van de huurder of derden.

Alle door de huurder veroorzaakte schade aan het gehuurde dient door de huurder te worden vergoed. Het bedrag van de schade wordt verrekend door de betaalde borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden. Mocht de schade groter zijn dan de betaalde borgsom, dan zal het restant op de huurder worden verhaald.

Intermediair

Sardinietrips is een intermediair en zal bemiddelen tussen eigenaar huurwoning en de huurder. Zij is geenszins verantwoordelijk voor schade of defecten in huurwoning. Daarvoor zal de huurder zich direct tot de eigenaar moeten richten. Sardinietrips kan indien gewenst optreden als tussenpersoon voor de vertaling.

Restitutie borgsom

De borg wordt na de eindcontrole teruggestort als er geen gebrekken aan het gehuurde zijn geconstateerd. De huurder ontvangt de betaalde borgsom retour nadat er geen gebreken aan het gehuurde zijn geconstateerd. Deze zal op de desbetreffende bankrekening worden teruggestort. Of er wel of geen gebreken worden geconstateerd is uitsluitend ter beoordeling van Sardinietrips.

De huurder dient het gehuurde naar alle redelijkheid te onderhouden en te behandelen, alsof het zijn eigendom betreft. Het gehuurde is niet overdraagbaar aan derden.

Het gehuurde dient schoon te worden opgeleverd. Indien dit niet het geval is, behoudt Sardinietrips zich het recht 50 euro van de borg in te houden.

Het afval dient op de juiste manier gescheiden te zijn. Indien dit niet het geval is, behoudt Sardinietrips zich het recht 50 euro van de borg in te houden.

4. Aankomst en vertrek

In het hoogseizoen( juli en augustus) loopt de huurperiode van zaterdag tot zaterdag. De dagen van aankomst en vertrek mogen ook op dinsdag of donderdag vallen, als dit vooraf schriftelijk is vastgelegd.

De huurperiode bedraagt echter altijd tenminste 7 dagen voor een vakantiehuis.

Bij een kortere huurperiode zal derhalve altijd een bedrag in rekening worden gebracht gelijk aan 7 dagen huur.

Aankomst is vanaf 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.

Voor een vroege aankomst tussen 14.00 en 16.00 wordt 25 euro in rekening gebracht.

Voor een late uitcheck tussen 10.00 en 12.00 wordt 25 euro in rekening gebracht.

Bij aankomsten na 20.00 uur wordt een toeslag van 50 euro gerekend. Bij aankomsten na 00.00uur wordt 100 euro extra berekend. Als de aankomst of het vertrek op zondag is, wordt 50 euro toeslag berekend. Als een vertrek na  00.00 is of voor 07.00 wordt 100 euro extra berekend.

5. Huisdieren

In de accommodaties zijn geen huisdieren toegestaan (tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen).

6. Geschillen

De huurder heeft kennisgenomen van deze voorwaarden en verklaart met deze voorwaarden akkoord te gaan.

In alle gevallen, waarin een geschil zich voordoet, zullen partijen zich inzetten om dit naar redelijkheid en billijkheid gezamenlijk op te lossen.

7.Afval

Voor de vakantiehuizen en lodges op het eiland Sardinie geldt de regel dat het afval gescheiden wordt ingeleverd. Het afval wordt elke dag opgehaald en dient dan ook volgens protocol te worden aangeboden. Als blijkt dat aan het einde van de vakantie het afval niet is gescheiden, zal hiervoor 50 euro gerekend worden. Dit zal worden ingehouden van de borg.

8. Reisverzekering

U zult zelf voor een reisverzekering moeten zorgen, Sardinietrips neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Als u verzekerd bent voor mogelijke ongevallen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Bij veel verzekeringsmaatschappijen is dit ook verplicht. Ze kunnen u ook helpen met de vervolgstappen die genomen moeten worden aangezien alarmcentrales vaak beter weten welke kanalen te bewandelen per land. Let wel op de gemaakte telefoonkosten want die worden maar tot een bepaald bedrag vergoed.

Ga nooit zonder  de verzekeringsmaatschappij te raadplegen aan de slag, zij hebben meer ervaring , maar ook zult u voor alle gemaakte uitgaven eerst hun akkoord nodig hebben. Boek dus niet zelf de vliegticket, want dan heeft u kans dat die niet vergoed wordt, zij kunnen vaak tegen goedkopere tarieven boeken.

Let wel goed op wat het medisch advies is, mocht u hier uw bedenkingen bij hebben schakel dan een meer gespecialiseerde arts in en neem samen met hem contact op met de alarmcentrale.

De alarmnummers vindt u op uw verzekeringspolis. Zorg dat u altijd de polis bij de hand hebt.

Als u problemen heeft met papieren of documenten ga dan naar de Nederlandse ambassade. Is er geen Nederlandse ambassade dan kunt u altijd bij een van de andere 24 lidstaten van de EU terecht.

Zorg voor een goede reisverzekering, vergelijk op internet de verschillende verzekeraars met elkaar.

Tot slot, het is wel een veilig gevoel te weten dat u Sardinietrips altijd kunt bereiken in geval van nood. Wij kunnen voor u optreden als tolk en u naar de juiste hulpposten sturen.

9. Slotbepaling

Overal waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘’schriftelijk’’ wordt daaronder steeds ook verstaan de correspondentie per e-mail. Overal waar in de alegemene voorwaarden wordt gesproken van vakantiehuis, wordt ook een lodge verstaan.